Gizlilik Politikası

Created on 19 October, 2022 | 249 views | 19 minutes read

Kvkk- Gizlilik Politikası

KVKK AYDINLATMA METNİ V1


CROWLINK olarak, kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız.

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni’nin amacı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek Smartover Yazılım Anonim Şirketi (“CROWLINK”) tarafından işletilmekte olan https://CROWLINK.com internet sitesi (“Site”) üzerinden kullanıcılar/müşteriler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından CROWLINK ile paylaşılan veya CROWLINK’ın, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.

CROWLINK kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede CROWLINK, toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.

Bu kapsamda CROWLINK, geçerli veri koruma mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında yer alan sunucularında işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


1. İŞLENEBİLİR KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. CROWLINK tarafından sizlere sunulan hizmet esnasında işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisinde, ad, soyad, TCKN/VKN, kimlik belge numarası pasaport numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet verileri işlenmektedir.

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisinde, telefon numarası, adres, e-posta adresi verileri işlenmektedir.

Abonelik Bilgileri: Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, kullanıcıların görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Mobil uygulamada cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.

Demografik Veriler: Bu veri kategorisinde yaş, meslek, unvan verisi işlenmektedir

Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisinde, fatura ve borç bilgileri işlenmektedir.

Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisinde, IMEI, cihaz marka/model/seri no, cihaz işletim sistemi, cihaz kullanım hareketleri, mobil uygulamaların eriştiği cihaz, ağ bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone/kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemler ve irade beyanları; (İnternet sitesi veya çağrı merkezi gibi kanallarda yapılan işlem bilgileri gibi) veri türlerini ifade etmektedir.

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları, çevrimiçi alışveriş bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

CROWLINK olarak, veritabanında yer alan kişisel verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, saklama, işleme ve/veya işleme hakkına sahip olacağız. Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar ile ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilecektir:

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması ve abonelik başlatılması,

Kullanıcının ürün ve hizmetlere web ve mobil uygulamalar üzerinden erişiminin sağlanması amacıyla giriş yapılması,

Müşteri Kaydı başvurusunun yapılması,

CROWLINK kart işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması.

Siparişlerinizin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması,

Tüm cihazlar ile uyumlu uluslararası müşteri kimlik doğrulamasının sağlanması,

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, hedefli reklam sunulması, hedefli tanıtım yapılması ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

Şahsa özel kutlama, hediye, temenni iletimi ile ödül fırsatlarının iletilmesi ve çekiliş yapılması,

CROWLINK ile iş görüşmesi ilişkisinde bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,

Kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımız, iş ortaklarımız gibi kişileri eğitme ve geliştirme,

CROWLINK tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımında akdi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerin ihlalini tespit etme veya önleme,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin tespit edilmesi; çağrı merkezi hizmeti sunulması; veri sahibinden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci.

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgi güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirmesi,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

CROWLINK işbu Politika altında toplanan veya Veri Sahibi olarak tarafınızdan temin ettiği kişisel verilerinizi KVKK ve sair mevzuat kapsamında aşağıda sayılan diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak paylaşabilecektir:

İş ortaklarına; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, kullanıcı olarak veri sahibi ile yapılan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmaları amacıyla sınırlı olarak,

Tedarikçilerine; tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve CROWLINK’ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin CROWLINK’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

Sunucu hizmet sağlayıcılarına; kişisel verilerin CROWLINK tarafından kullanılan yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan sunucularda ve veritabanlarında güvenli bir şekilde tutularak, verilen hizmetin aktif olarak çalışmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

Hissedarlarına; ilgili mevzuat hükümlerine göre CROWLINK’ın hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

CROWLINK yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre CROWLINK’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere; işbirliğinin ve alınan hizmetin sağlanması, Site’de görüntülenen reklamları seçmek ve yayınlamak ve üçüncü tarafların (reklam sunucuları gibi) bizim adımıza bunu yapmasına izin vermek, tarafınıza gösterilen reklamları ve tarafınızın nasıl etkileşime geçtiğini raporlamamıza olanak sağlamak amacıyla sınırlı olarak.


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda CROWLINK’ın sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve uygun bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; üyeliğiniz, sipariş vermeniz, aboneliğiniz sırasında elektronik olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan üyelik formu, abonelik formu, sipariş forumu, bilgi formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Site’de yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler; web, mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere CROWLINK ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile CROWLINK’a göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, CROWLINK ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen, a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları ve amaçlarının yerine getirilmesi sebebiyle toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi ise işbu Politika’nın 2. maddesinde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.


5. ANONİM VERİLER VE VERİLERİN İMHASI

CROWLINK, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

CROWLINK, sizin tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az on yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. CROWLINK tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

Kullanıcılar, CROWLINK tarafından sunulan hizmetin yürütülebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerinin, CROWLINK’ın yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan sunucularına aktarılarak, şirket tarafından işlenmesine Açık Rıza Beyanı’nın işaretlenerek onaylanması suretiyle gizlilik politikasına, kullanıcı sözleşmesine, kişisel veri işleme-saklama-imha politikalarına açıkça ve özgür iradeleri ile rıza gösterdiklerini kabul ederler.


6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir.

CROWLINK bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Politika ile CROWLINK söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

CROWLINK kullanıcısı olarak KVKK’nın 11’inci maddesi gereğince; işbu Politika’nın “8. İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle CROWLINK’a başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.


7. İLETİŞİM

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından CROWLINK’a daha önce bildirilen ve CROWLINK’a sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla CROWLINK’ın elektronik posta adresi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi, Teknoloji Geliştirme Merkezi (SBÜ TEKMER), Emrah Mah. General Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 2/67 Keçioren/Ankara veya posta adresi hello@crowlink.net adresine iletir.


8 ÇEREZLER


 

Crowlink Teknoloji olarak, siz  https://crowlink.net (“İnternet Sitesi”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.


Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “İnternet Sitesi Çerez Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Metni” ile Şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.


Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?


Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.


Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır.


Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:


No.


Çerez Türüleri


Kullanım Amaçları


1.


Oturum Çerezleri


Oturum çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.


2.


Kalıcı Çerezler


Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.


3.


Zorunlu Çerezler


İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.


4.


İşlevsel ve Analitik Çerezler

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.


5.

Analiz Reklam ve Yeniden Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler, hizmetlerimizi kullanan veya barındırdığımız veya sağladığımız web sitelerini ziyaret eden ziyaretçilere ilgili reklamları göstermek ve ayrıca web sitelerimizde sunulan reklamların etkinliğini anlamak ve raporlamak için kullanılır. Benzersiz ziyaretçi sayısı, belirli reklamların görüntülenme sayısı ve reklamların aldığı tıklama sayısı gibi ayrıntıları izlerler. Ayrıca, görüntülediğiniz ürünlere veya (ve diğer) web sitelerimizde gerçekleştirdiğiniz eylemlere dayalı olarak size reklamlar göstermek de dahil olmak üzere, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılırlar. Bunlar, ASİST ve güvenilir üçüncü taraf ağları tarafından belirlenir ve genellikle doğası gereği kalıcıdır. Google,facebook, vb


Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.


Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi


Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı http://voilacard.com altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.


Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde


Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Internet Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.


Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.


Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği


Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.


Bilgi Edinme Hakkınız


KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Polikliniğimize başvurarak kişisel verilerinizin;


İşlenip işlenmediğini öğrenme;

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;

Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer alıyorsanız, güncellemelerimiz size e-posta yolu ile bildirilecektir. Otomatik e-posta gönderim listemizde yer almıyor iseniz güncellemeler için sitemizi sık sık ziyaret etmenizi rica ederiz.


Veri sahiplerinin başvurularında; adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunun bulunması zorunludur.

İletişim: admin@crowlink.net

Updated on 10 May, 2023